ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΕΩΝ "ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ"

Το πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου» αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς νέους/νέες και νέα ζευγάρια, ηλικίας από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας. Τα δάνεια χορηγούνται μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών και η αίτηση υποβάλλεται σε Τράπεζα της επιλογής του δανειολήπτη.

Δικαιούχοι

Άτομα 25-39 ετών (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου), ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) είναι 25-39 ετών (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου), εφόσον, δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια. 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Ακίνητου προς αγορά

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει δανειοδότηση μόνο για ακίνητα που:

  1. Θα χρησιμοποιηθούν ως κατοικία
  2. Έχουν αξία έως €200.000, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς
  3. Έχουν μέγεθος έως 150 τ.μ.
  4. Έχουν παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής
  5. Βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 5006/2022 (Α’ 239)

Κριτήρια Πωλητή ακινήτου

Ο πωλητής του ακινήτου απαγορεύεται να αποτελεί συγγενή (του αγοραστή ή του έτερου μέλους ζευγαριού), εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, Α’ ή Β βαθμού, ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, ενδεικτικά:

  • παππούδες/γιαγιάδες σε σχέση με εγγόνια
  • αδέλφια σε σχέση μεταξύ τους
  • γονείς σε σχέση με τέκνα
  • Η πιστοποίηση του βαθμού συγγένειας πραγματοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ή με σχετικό σύμφωνο συμβίωσης)


Εισοδηματικά Κριτήρια Δικαιούχων

Τα ανώτατα όρια εισοδήματος, ταυτίζονται με τα όρια που καθορίζονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειδικά, για το 2023, αυτά ορίζονται ως:

Τύπος δικαιούχου
Χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα
Μέγιστο ετήσιο εισόδημα (2023)
Νέοι, άγαμοι
        €10.000
€16.000
Ζευγάρια
€24.000 (+ €3.000 * αριθμός τέκνων)
Μονογονεϊκές οικογένειες
€27.000 (+ €3.000 * αριθμός τέκνων, πέραν του πρώτου)