«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Στόχοι προγράμματος:

Η επικείμενη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην τουρισμού),διαμέσουτηςενίσχυσηςυφιστάμενωναλλάκαιτηςενθάρρυνσηςίδρυσηςνέωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δράση στοχεύει στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή/και την αναβάθμιση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας τους καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 200.000.000 €.Εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο της Μεταποίησης :Επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια από 30.000 € έως 400.000 €Εμπορικές και εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών :Επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια από 15.000 € έως 100.000 €

Ποσοστά ενίσχυσης:

Ορίζονται στο 50% για το σύνολο των Περιφερειών της επικράτειας.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν να επιδοτηθούν είτε για την ενίσχυση υφιστάμενης μικρομεσαίας επιχείρησης είτε για την ίδρυση νέας μικρομεσαίας επιχείρησης στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες

Όροι & Προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει:

 1. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής.
 2. Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μια μόνο Περιφέρεια.
 3. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 4. Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα, διαθέτοντας ή αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 5. Να λειτουργούν αποκλειστικά σε μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 6. Να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
 7. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια, δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμισης ενέργειας
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζόμενων
 • Έμμεσες δαπάνες (Χωρίς Τιμολόγια)